تومور بدخیم

جراحی غدد بزاقی

[toc] تومورهاى غدد بزاقى بافت بزاقى از غددى تشکیل شده است که برحسب اندازه به غدد ماژور و مینور تقسیم‌بندى مى‌شوند. غدد بزاقى ماژور (اصلی) زوج و دوطرفه هستند و…
فهرست