سی تی اسکن

FESS (جراحی آندوسکوپیک بینی و سینوس های پارانازال)

مراقبت های بعداز عمل جراحی اندوسکوپیک بینی وسینوسهای پارا نازال(FESS) لطفاً نکات زیر را به دقت مطالعه کرده وبه آنها خوب توجه کنید . موفقیت جراحی شما بستگی به مراقبت…
فهرست