مراقبتهای لوزه و آدنوئید

تانسیلکتومی-عمل جراحی برداشتن لوزه های کامی: (Tonsillectomy) عمل جراحی لوزه هااز جراحی های رایج درحوزه گوش ,حلق و بینی می‌باشد که در آن اقدام به برداشتن لوزه‌ها می‌شود. این عمل…

اتوپلاستی(جراحی زیبایی لاله گوش)

اقدامات قبل و بعد از از عمل جراحی اتوپلاستی (عمل جراحی زیبائی گوش) اقدامات قبل از از عمل جراحی اتوپلاستی لطفا از خوردن آسپرین یاداروهای حاوی آسپرین , ایبوپروفن,پلاویکس وسایر…

FESS (جراحی آندوسکوپیک بینی و سینوس های پارانازال)

مراقبت های بعداز عمل جراحی اندوسکوپیک بینی وسینوسهای پارا نازال(FESS) لطفاً نکات زیر را به دقت مطالعه کرده وبه آنها خوب توجه کنید . موفقیت جراحی شما بستگی به مراقبت…
فهرست